PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Afscheid dominee Veltman Afscheid dominee Veltman

Van de predikant
Dit zal de laatste maal zijn dat ik dit gemeentebericht voor Engwierum schrijf: het is op de kop af de 120e keer. De vorige keer heb ik al een kleine terugblik geschreven, dat zal ik nu niet weer doen. Toch nog een paar woorden naar aanleiding van de afscheidsdienst van 23 augustus en ook de tijd die er voor u nu aankomt. Gelukkig konden we weer met elkaar samen komen in de kerk na maanden van coronabeperkingen. En nog steeds moeten we daar rekening mee houden, maar de kerk is weer open! Volgens het protocol kunnen er 50 mensen in de kerk zitten - inclusief kreake - op anderhalve meter afstand. En zo kon iedereen in de afscheidsdienst een plaats krijgen.
Ik vond het mooi en passend om in diezelfde dienst ook de nieuwe ambtsdragers te bevestigen en afscheid te nemen van de aftredende kerkenraadsleden. Immers zelf ben ik ook een ambtsdrager, die net als de anderen afscheid nam na een werkzame periode van zo’n vijfenhalf jaar. De tekst voor de overdenking kwam uit Efeziërs 4: ‘Ga de weg, die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheide, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde’. Deze woorden van de apostel Paulus wil ik u meegeven voor de vacaturetijd, die er nu komt. Echter niet alleen voor dan, voor elke dag is dit een inhoudsvol woord!
Yn in noflike en ûntspannen sfear, sa’t wy dat wend binne yn Ingwierrum, koenen wy fan inoar ôfskie nimme. Yn it bysûnder wol ik skiedend foarsitter fan de tsjerkeried Jan Willem Stuursma bedanke foar zijn tankwurd en tapaslik kado fan in lep, skoffel en readebitesie. ‘No ’t jo ophâlde mei jo wurk yn de wyngerd fan de Hear moatte jo net stilsitten bliuwe. No mar oan de slach yn de tún en de Fryske klaai/wâldgrûn bewurkje’ sei d’ er. Ek tige tank foar it kado fan de repro fan Jan Kooistra, oanbean út namme fan de gemeente troch Eke en Ykje, dy’t in moai plakje krije sil yn de keamer!
Foar no ‘lis ik de pinne del’ en sitear hjir de wurden fan it lêste liet dat wy meiïnoar songen:
Hear, wês mei ús oant in oare kear,
wol oant wersjen oer ús weitsje,
lit gjin kwea ús rigen reitsje,
Hear, wês mei ús oant in oare kear.
It mei jim allegear goed gean ûnder de seine fan ús Hear en foar no en letter: oant sjen!

                                       ds. Warner Veltman
 
 
Aankondiging begraafplaats PKN gemeente te Engwierum Aankondiging begraafplaats PKN gemeente te Engwierum

Hierbij delen wij u mede dat de kerkenraad het voornemen heeft om een aantal graven te ruimen op het hof rondom de kerk. Het betreft graven waarvoor geen rechten meer worden betaald.
Op deze wijze komt er ruimte vrij voor het uitgeven van nieuwe graven.
De stenen worden verwijderd vanaf 1 april 2021.
De te ruimen stenen zijn gemerkt met een sticker.
In de map grafmonumenten staat een plattegrond van de begraafplaats rondom de kerk.
Op deze plattegrond zijn een aantal graven gemarkeerd. Geel gekleurde graven gaan terug naar de kerk. Groen gekleurde graven worden opnieuw uitgegeven.
Heeft u vragen? Neem contact op.  

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Jan Jaap Stuursma
telefoon 0511-408414, janjaapstuursma@hotmail.com

 
 
Privacyverklaring Privacyverklaring
Privacy Wetgeving
Op deze website kunt u lezen over de privacyverklaring van de Protestantse Kerk Engwierum. In de privacyverklaring is onder andere het volgende opgenomen wat betreft het vermelden van personen in de Geandewei: ‘de kerk heeft een gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God. Daarom worden namen van zieken, jubilerenden etc. vermeld in de Geandewei, omdat het hoort bij het wezen van de kerk dat leden met elkaar meeleven’.

Indien u in de toekomst niet meer wilt worden genoemd in de Geandewei, stuur dan een email naar ‘scriba.pkn.engwierum@gmail.com’. Er zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek worden gereageerd.
 
Nuttige adressen Nuttige adressen
Voorzitter: VACANT

Scriba: Mevr. Baukje de Haan, email: scriba.pkn.engwierum@gmail.com tel: 06 12237889

Kopij Geandewei:geandewei.engwierum@gmail.com

Preekvoorziener: Mevr. E. de Graaf-Helder, email: degraafhelder@knid.nl, tel. 0511-408248

Kosters:
Aanspreekpunt voor de kerk:
Dhr. H. Veendorp, De Dobbe 8, 9132 LZ Engwierum, tel.: 0511-408456 email: h.veendorp@knid.nl

Aanspreekpunt voor het lokaal: It Roster 2:              
Mevr. S de Vries-van Dijk, de Buorren 21, 9132 LW Engwierum, Tel.: 0511-408203 email: sjoukjevandijk@live.nl

 
 
Protestantse gemeente te Engwierum Protestantse gemeente te Engwierum
Engwierum is een klein dorp, oostelijk gelegen, in de gemeente Noardeast-Fryslân. Het inwonertal ligt rond de 600 mensen. De dorpskerk, uit 1746, is de enige kerk van het dorp. De kerk is een monumentaal Rijksmonument.


 
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.