PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Engwierum 15-2019  
          

Zondag 18 augustus
9.30 uur           Ds. J. van Buuren van Kollum
Collectes:         1. Diaconie
                        2. Kerk

Zondag 25 augustus
9.30 uur           Ds. L. de Ruiter van Drachten
Collectes:         1. Diaconie
                         2. Kerk

Zondag 1 september
9.30 uur           Ds. W. Veltman
Collectes:         1. Diaconie
                         2. Kerk

Van de predikant
Na een mooie vakantiereis door Schotland zijn we weer thuisgekomen in Fryslân (voor verdere impressies zie ook bij Ee). Als je dan thuiskomt ben je blij dat de reis goed is gegaan en zonder ongelukken is verlopen. Een van de eerste dingen, die je tegenkomt, is de stapel post, die er op de deurmat ligt. En daarbij vond ik de rouwkaart van Bart Zuidema, die in de afgelopen maand is overleden.

Pastoraat
Overleden Bart Zuidema
‘Mei grut fertriet, mar yntins tankber foar alle leafde dy’t hy ús jûn hat, hawwe wy ôfskie nimme moatten fan myn leave man, ús heit en pake Bart Zuidema’. Sa skriuwe syn frou Orsel Zuidema-de Vries en de bern Bauke, Fokkebart en Thea mei Bart Gjalt, Auke en Lineke, Sjouke en Renze mei Nynke en Rowan, Patrick, Ilse, Bauke-Jan en Femke yn de roubrief. Bart Zuidema waard berne op 21 febrewaris 1941 en is ferstoarn op 18 july 2019 yn de âldens fan 78 jier. De ôfskiedstjinst hat plakfûn op 24 july yn de Tsjerke fan Ingwierrum, mei oanlsutend de kremaasje yn Dokkum. Op de kaart stiet in moai gedicht:    
                                                      Dankewol foar wa’sto wiest
yn myn libben en bestean
en foar alles warsto neilitst
mei dyn kommen en dyn gean

Ik hâld my fêst oan wat wy dielden
en wat hiene nmei elkoar
tank foar al dy tûzen dingen
dêrtroch gean ik d’r wer foar

Sa bisto hjir fan my gien
mar tagelyk bliuwst ek djip yn my
want yn myn hert libbesto fierder
en dus yn alles bliuwst’ tichteby

Wy winksje Orsel en de bern alle sterkte ta yn de kommende tiid. Dat hja de krêft ûntfange meie om it ferlies en it gemis fan Bart drage en ferwurkje te kinnen.
                                                                                                                   ds. Warner Veltman
Verjaardagen in augustus
  4 augustus Wietske Miedema-Adema, Skûle te Metslawier.
12 augustus Jantje Bakker-Wijma, Tsjerkepaad 11
16 augustus Eke de Graaf-Helder, Lytse Wei 3
19 augustus Lubbert Douma, Lytse Wei 5
19 augustus Jeltje Agema-Luxen, Waadwente te Dokkum
30 augustus Gatze Agema, Sylsterwei 29
U allemaal van harte gefeliciteerd en een gezond en gezegend nieuw levensjaar toegewenst!


Waadwente
Mevrouw Froukje Stuursma-Wielinga is thuis gevallen en moest daardoor opgenomen worden in de Waadwente, Jol nr. 19, Birdaarderstraatweg 68 9101 DA Dokkum. Gelukkig herstelt ze goed en kan ze mogelijk binnenkort weer naar haar eigen vertrouwde woonomgeving. Sterkte toegewenst!

Samen Zingen!
Op maandag 2 september 2019 starten de repetities van Chr. Gem. Zangvereniging “De Lofstem” weer. We oefenen vanaf 20.45 uur in ‘It Anker’ in Ee.  Een nieuw seizoen - nieuwe leden?? U bent van harte welkom!
Namens het bestuur, Alie Brouwer

           
Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 30 augustus 2019 op de Mûnebuorren 9 of via de email: . 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.