PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei

Engwierum 23-2018  

Zondag 23 december 3e Advent
9.30 uur     ds. R. de Pee van Feanwâlden
Collectes: 1. Diaconie
                 2. Kerk

Dinsdag 25 december 4e Advent        
10.00 uur   ds. W. Veltman
Collectes: 1. Diaconie Kerk-in-actie ‘Kinderen in de knel’
                 2. Kerk
                
Zondag 30 december
09.30 uur   ds. J. Glas van Kootstertille
Collectes: 1. Diaconie
                 2. Kerk           

Zondag 6 januari
9.30 uur     ds. W. Veltman
                 Koffiedrinken na de dienst
Collectes: 1. Diaconie
                 2. Kerk
           
Van de predikant
Kerstnacht
Dit kerkblad komt vlak voor de laatste Adventszondag bij u in de bus. We zitten dan nog maar een paar dagen voor Kerst. Ds. De Pee uit Feanwâlden is de voorganger op deze 4e Advent.
Een dag later is het 24 december, de dag vóór Kerst. In veel kerkelijke gemeentes wordt ’s avonds de Kerstnachtdienst gehouden. Dit jaar heeft de kerkenraad besloten om dat dit jaar niet in Engwierum te doen, om reden dat er nogal wat gemeenteleden meezingen in het Zangkoor ‘De Lofstem’, dat meewerkt aan de Kerstnachtdienst te Ee. Langs deze weg willen we u dan ook uitnodigen om hiernaartoe te gaan, om samen met elkaar deze dienst op Kerstavond te beleven!

Kerstgezinsdienst
Op de 1e Kerstdag willen we om 10.00 muur met elkaar het hoofdfeest van Kerst vieren in de oude Dorpskerk van Engwierum. Ik noem het met opzet een gezinsdienst, want iedereen is van harte welkom! Jong en oud, ouders en kinderen, alleengaanden en gasten, boeren en herders, burgers en buitenlui. Hoe één en ander er precies uit zal zien is op dit moment van schrijven nog niet uitgekristalliseerd. Maar het is in deze situatie: hoe meer zielen, hoe meer vreugd en we hopen dat velen de weg naar de stal zullen kunnen vinden. ‘Komt allen tezamen!’

Oudjaar
Omdat de oudejaarsdag dit jaar op een maandag valt, heeft de kerkenraad gemeend de viering hiervan te combineren met laatste zondag van dit jaar op 30 december. Ds. Glas van Kootstertille gaat voor en hij is hiervan op de hoogte gebracht. De dienst van deze zondagmorgen krijgt dus het karakter van een Oudejaarsdienst. Ook hier bent u vanzelfsprekend allen van harte welkom!

Nieuwjaar
En dan is het 2019, een nieuw kalenderjaar, een Annus Dominus, een nieuw Jaar des Heren. Onze jaartelling rekent rond de geboorte van Jezus, de Christus. Vóór of na Zijn geboorte, Hij is het middelpunt, waarop God zelf in de tijd geschiedenis heeft geschreven door in deze tijd op aarde te komen in zijn Zoon. We mogen dat vieren op de eerste zondag van het jaar 2019 en we zullen na die dienst elkaar de hand kunnen drukken om onder het genot van koffie/thee met wat lekkers elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar te doen toekomen.
Rest mij om u en jullie allemaal hele goede en feestelijke Kerstdagen toe te wensen, een goed uiteinde en een gezegend nieuwjaar! Gezegend is wat anders als voorspoedig; wij weten niet hoe het komende jaar zal worden. Wat we wel weten is dat de Heer zelf met ons meegaat en met zijn zegen ons wil omringen, in goede en kwade dagen, in gezondheid en ziekte, in voorspoed en tegenspoed. Daarop mogen wij vertrouwen! Weet u allen hartelijk gegroet en oant sjen yn Ingwierrum!
                                                                                       ds. Warner Veltman
Pastoraat
Verjaardagen
  5 januari dhr. R. de Haan
  9 januari dhr. L. Sipma
  9 januari mevr. M.L. Bos-Buurmans
14 januari dhr. J. Miedema
18 januari dhr. A. Raven
We wensen u allen een fijne dag met uw familie en vrienden en wensen u gezondheid in het komende levensjaar.

Gouden huwelijk
In deze maand zijn er 2 echtparen in onze gemeente die hun gouden huwelijksjubileum vieren. Anne Zuidema en Griet Smids vierden op 6 december j.l. dat ze 50 jaar waren getrouwd en ons kostersechtpaar Hielke Veendorp en Tjitske de Braak hopen op 30 december hun gouden huwelijksfeest te vieren. Namens de gemeente van harte gefeliciteerd met dit bijzonder jubileum!

Familie Miedema
De heer Jaap Miedema mocht vanuit Borniaherne te Leeuwarden, terugkeren naar zijn vrouw Wietske Miedema-Adema in de Skûle te Metslawier. Wat fijn dat ze samen de Kerstdagen kunnen doorbrengen. Het is op dit moment nog niet bekend, of de familie zal terugkeren in Engwierum.

Koffiedrinken
Op de volgende zondagen in 2019 wordt u als gemeente uitgenodigd om na de dienst in ‘It Lokaal’ een kopje koffie te komen drinken. De volgende data kunt u alvast noteren in uw agenda:
6 januari, 24 februari, 14 april, 26 mei, 7 juli, 22 september en 3 november 2019.

Voedselbank
De collecte in de Dankdienst voor gewas en arbeid, bestemd voor de voedselbank, heeft €154,70 euro opgeleverd. Ook zijn er nog enkele levensmiddelen binnengekomen. Iedereen heel hartelijk dank hiervoor! Wilt U de voedselbank wat schenken, u kunt het bij mij inleveren. Denk echter wel om de houdbaarheidsdatum, deze mag niet zijn verlopen.
                                                                                        groet, Alie Brouwer


Voor alle vrijwilligers
Wij zijn bijna aan het einde van 2018.De kerkrentmeesters willen een ieder die zich als vrijwilliger heeft in gezet voor de kerk hartelijk dank zeggen, voor wat hij of zij in welke vorm dan ook betekend heeft. Zonder UW inzet kunnen we niet. Zo zijn we samen kerk. Ook willen we alle lezers gezegende Kerstdagen toewensen en een goed nieuwjaar.
 Uw kerkrentmeesters.

Kopij
Heeft u kopij voor de volgende Geandewei, dan kunt u deze digitaal aanleveren tot vrijdag 4 januari 2019, o.v.v. ‘kopij Geandewei’ of inleveren op de Mûnebuorren 9, Engwierum.

 

terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.