PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei
Zondag         26 juli
9.30 uur            ds. W.J. van Dijk,  Anjum                     
via kerkdienstgemist.nl onder Anjum

Zondag         2 augustus  
9.30 uur            ds. J. de Gier, Dokkum
Collecten:        1e Diaconie
                        2e Kerk

Zondag         9 augustus
9.30 uur            ds. T.A. Huttenga, Burgum       
Collecten:        1e Diaconie, Kerk in Aktie Zending
                        2e Kerk


Van de kerkenraad
De dorpskerk gaat weer open!
Op 2 augustus, de 1e zondag van de deze maand,  gaan de diensten weer beginnen in onze eigen dorpskerk. We mogen ook weer zingen, maar er zijn wel een aantal regels:  er staat bij binnenkomst een ontsmettingsmiddel voor de handen, daar dient iedereen gebruik van te maken. Ook moeten we ons vanwege het samen zingen registreren bij binnenkomst (intekenlijst).  Op de banken in de kerk liggen witte kaartjes waar je mag gaan zitten. Ze liggen op anderhalve meter van elkaar. Gezinsleden mogen naast elkaar zitten. Eén ouderling zal bij de dominee in de consistorie zijn, kerkrentmeester en diaken zitten gewoon in de kerk. De collectegelden kunnen we bij het verlaten van de kerk (op anderhalve meter van elkaar) in de daartoe bestemde schaaltjes kwijt.
Rekening houdend met de RIVM maatregelen kunnen we prima gewone kerkdiensten houden, maar voor speciale diensten maken we gebruik  van een gebruiksplan om het aantal mensen in de kerk te beperken tot een veilig aantal. Het gebruiksplan ligt vanaf 26 juli ter inzage in de consistorie. Wij wensen elkaar weer fijne diensten toe!
De Kerkenraad

Van de predikant
Zoal u net hebt kunnen lezen heeft de kerkenraad in Engwierum besloten om vanaf de 1e zondag van augustus weer diensten te houden in de eigen Dorpskerk. De scriba meldt in het stukje van de kerkraad wat voor regels en aanbevelingen hierbij in acht moeten worden genomen. Maar in elk geval kunnen we weer bij elkaar komen en elkaar ontmoeten op de zondagmorgen. Ds. J. de Gier heeft de eer om bij ons als eerste weer voor te gaan na de ‘coronamaanden’, hoewel we allen weten dat het virus de wereld niet uit is...

Bevestiging en losmaking ambtsdragers
Zoals bekend nemen deze zomer Jan Willem Stuursma als voorzitter en kerkrentmeester, Eke de Graaf-Helder als ouderling en Ykje van Wieren als diaken afscheid van de kerkenraad. Zij hebben hun periode van 4 of zelfs 6 jaar er op zitten en worden op zondag 23 augustus losgemaakt van hun ambt.
Gelukkig zijn er gemeenteleden bereid gevonden om deze vacatures te vervullen. Marga Bosma-Bouma zal straks als diaken bevestigd worden en Willem de Graaf als ouderling-kerkrentmeester. Zij zullen in diezelfde dienst van zondag 23 augustus bevestigd worden als ambtsdragers. Dat is heel mooi en ook belangrijk, dat er weer kundige gemeenteleden mee willen draaien in de kerkenraad en zo ook naar de komende jaren toe - zeker in een tijd van predikantsvacature - de lijnen voor de kerkelijke gemeente kunnen en willen uitzetten. Het zou mooi zijn als er nog een ouderling bij zou komen...

Afscheid ds. Veltman
Uit het bovenstaande stukje begrijpt u dat mijn afscheid dichterbij komt. Na ruim 10 jaar in Ee en ruim 5 jaar in Engwierum werkzaam geweest te zijn, zal ik officieel op 1 september 2020 stoppen met mijn werk als regulier predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Het afscheid zal plaatsvinden in de dienst van zondag 23 augustus, waarin ook ambtsdragers zullen worden bevestigd en losgemaakt. Ik stel me zo voor dat dit een ontspannen dienst wordt, waarin we met elkaar de dingen doen, die er moeten gebeuren en waarna we in een hopelijk eveneens ontspannen sfeer met koffie/thee/iets anders en iets erbij afscheid van elkaar kunnen nemen. Hoewel afscheid denk ik een groot woord is, want bepaalde banden zullen blijven. In het volgende kerkblad kunt u hier meer over lezen.


Pastoraal
Verjaardag
In augustus vieren de volgende gemeenteleden hun verjaardag. We wensen allen een fijne dag en Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar.

 4 augustus  Mevr. W. Miedema – Adema, Stasionswei 12 K004, 9123JZ METSLAWIER
12 augustus Mevr. J. Bakker – Wijma,Tsjerkepaad 11
16 augustus Mevr. E. de Graaf – Helder, Lytse Wei 3
19 augustus Dhr. L. Douma, Lytse Wei 5
30 augustus Dhr. G. Agema, Waadwente, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum   

Ziek    
Ze had er al een behoorlijke tijd last van, maar nu is Lutske van der Bij-de Boer van It Roster 7 dan geopereerd aan haar knie. Naar ik heb gehoord is de operatie goed geslaagd en loopt ze al weer voorzichtig met de ‘nieuwe’ knie! We wensen haar verder herstel en beterschap.

In Memoriam           Jeltsje Agema-Luxen
Jeltsje is als eerste kind in het gezin Luxen geboren in Cornjum op 19 augustus 1938. Een paar jaar later woont de familie, waar nog een jongere zus Sijke geboren wordt, in St. Annaparochie. Vader  was werkzaam in de landbouw en ze hadden een hele grote moestuin achter hun huis.
Jeltsje werkt bij Hönkemöller in Leeuwarden. In 1957 leert ze Gatze Agema van Dokkum kennen en drie jaar later zijn ze getrouwd op 7 juli 1960. Ze gaan wonen in het pand van bouwbedrijf Agema aan de Stationsweg 76 in Dokkum. Hier worden hun 3 kinderen geboren: Reinder, Anno en Petra. Het is een drukke tijd voor Jeltsje met de zorg voor de kinderen en het huishouden. Maar tegelijkertijd helpt ze ook in het bedrijf: controleren van begrotingen en aanbestedingen, contacten met vertegenwoordigers en als er bouwmaterialen gehaald moeten worden, dan draait ze haar hand niet voor om.
Naast het werken in de bouw heeft Gatze een grote passie: het bouwen van en varen met een eigen schip. De eerste boot wordt ‘Vrouwe Jeltje’ gedoopt en later wordt een Lemsteraak aangeschaft met de naam ‘Zeekalf’. Hiermee heeft het gezin menig zeiltocht over de zeeën afgelegd, van Frankrijk tot Scandinavië toe. Het was soms best spannend, de omstandigheden op zee konden ineens omslaan, maar gelukkig hebben ze nooit schipbreuk geleden. De ligplaats van deze boot was in Dokkumer Nieuwe Zijlen en omdat ze hier toch zo vaak kwamen vatte Gatze het plan op om daar op de kade een drietal kleine huisjes te kopen. In 1992 werd hier toen één nieuwe dubbele woning voor in de plaats gebouwd. Hier hebben Jeltsje en Gatze bijna 30 jaar gewoond en van hieruit gingen ze regelmatig uit varen met de boot of met de camper op reis tot aan Gibraltar toe. Jeltsje kon daar heel erg van genieten.
Uiteindelijk gaan de jaren tellen en de gezondheid wordt minder. Een paar jaar geleden werd duidelijk, dat Jeltsje niet meer thuis kon blijven wonen. Ze moest opgenomen worden in de Waadwente en hier is ze na langzaam afnemende gezondheid op 23 juni 2020 overleden.
hebben we afscheid van haar genomen in de Dorpskerk van Engwierum. Zoon Reinder en kleindochter Anna-Geeske hebben verteld over haar leven. We hebben mooie liederen gezongen en gelezen van Psalm 23 en Tessalonicenzen 5: 24. Dit was hun trouwtekst: ‘Hij die u roept is getrouw, Hij doet zijn belofte gestand’. We mogen geloven dat de Heer Jeltsje aan rustige wateren heeft gevoerd en ook haar thuisgehaald heeft. We hebben haar gelegd in een nieuw graf op de begraafplaats aan het Dokkumer Grootdiep, aan de kant van Dokkumer Nieuwe Zijlen, waar ze zulke mooie jaren hebben gehad. We bidden Gatze, kinderen en kleinkinderen alle sterkte toe, om haar gemis te kunnen dragen en te verwerken.
                                                                                                                     ds. Warner Veltman
                                                                                                                       


Kopij
Kopij voor de volgende Geandewei kunt u zowel digitaal of schriftelijk aanleveren tot 7 augustus 2020 op de Mûnebuorren 9 of via de email: pgengwierum@geandewei.nl 
terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland
2017 – 2020
Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.