PKN
Protestantse Gemeente te Engwierum
 
Geandewei Geandewei


Engwierum 12-2021
Zondag 20 Juni     Heilig Avondmaal
09.30 uur Ds A. Bouman, Leeuwarden
1e collecte Diaconie,  Kerk in Actie Werelddiaconaat
2e collecte Kerk


Zondag 27  juni       Fryske Tsjinst

09.30  uur  Ds B. Keizer, Oostrum
1e  collecte is voor de Diaconie
2e  collecte gaat naar de Kerk
Zondag 4 juli
09.30 uur Ds J. Bakker, Veenwouden
1e collecte is voor de Diaconie
2e collecte is voor de Kerk
Collecte 20 juni Kerk in Actie-Noodhulp (Griekenland)
Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran via Turkije op de Griekse eilanden, waaronder Lesbos.
NL15RABO0346136040

Collecte 4 juli  NL-Actie Vakantietas 2021
Je zult maar elke zomer je klasgenootjes op vakantie zien gaan, terwijl jouw ouders geen gld hebben om eropuit te trekken. Wat duurt een zomervakantie dan lang ! Een vrolijke rugzak vol speelgoed, toegangskaartjes, en een tegoedbon voor een ijsje is voor kinderen uit kwetsbare gezinnen extra welkom! Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten deze rugzakjes uit aan kinderen in hun omgeving. Actie vakantietas is één van de projecten waarmee kerk in Actie kinderen in armoede helpt.
NL15RABO0346136040


Pastoraal
Verhuisd
Willem Wiersma is naar Kollum verhuisd
Bijna 70 jaar heeft hij in Engwierum gewoond. Een man met ambitie en veel bestuurlijke functies.
Als een rode draad liep het besturen door zijn leven. Kennis vergaren door cursussen te volgen en omhoog te klimmen via de maatschappelijke ladder. Daar aangekomen, zo wist hij, kan ik iets doen voor hen die het zelf niet kunnen. In zijn werkzame jaren is Willem zo’n 40 jaar postbesteller geweest en steeds probeerde hij zichzelf te ontwikkelen. Toen er geruchten gingen dat het postkantoor in Metslawier dicht zou gaan, klom Willem mee op de barricades. En de actie bleek succesvol!  Nog vele jaren daarna bleef het kantoor behouden voor het dorp en bood werk aan tientallen medewerkers. Ook zette Willem zich samen met Hinke zijn vrouw in voor het kerkelijk leven in Engwierum. Vele functies bekleedde hij in de kerkenraad. Ook in de moeilijke situatie tussen de Gereformeerde en Hervormde kerk die Samen op Weg zouden gaan heeft Willem bedachtzaam en zorgzaam een leidende rol gespeeld. Hinke had andere talenten, zij bespeelde tijdens de erediensten het orgel. Jarenlang werd de muzikale omlijsting van de liederen door haar  ten uitvoer gebracht. Totdat Hinke ziek werd en korte tijd later overleed.
Voor Willem en zijn familie een zware klap. Maar hij ging door en wist dat hij nog werk te doen had. Als een gewaardeerd lid van de PKN gemeente bezocht hij trouw de erediensten, gaf zijn mening wanneer daar om gevraagd werd en bezocht gemeenteavonden en huisbezoeken. Willem is dan wel naar Kollum gegaan, maar hij blijft lid van onze gemeente en zijn familiebanden blijft hij stevig vasthouden.  Willem we wensen je een fijne tijd in Kollum!

Huwelijk
Per abuis is het vermelden van het  40 jarig huwelijk van Klaas Nauta en Griet Nauta- Wijma niet genoemd in de vorige Geandewei, daarom nu een vermelding:
Op 12 juni 2021 was het 40 jaar geleden dat Klaas en Griet in het huwelijk zijn getreden.
We hopen dat het de 12de juni een prachtige dag geweest is en wensen hen Gods zegen voor de toekomst toe. Voor hen die nog even een kaartje willen sturen, zij wonen aan de Mounebuorren 31 te Engwierum.


Op 1 juli 2021 is het 50 jaar geleden dat het echtpaar Willem Vries en Griet  Vries- Talsma van It Nylan 14, in het huwelijk zijn getreden. Een gouden huwelijksfeest! We wensen hen namens de gemeente een prachtige dag toe, en Gods zegen voor de toekomst.
Verjaardagen:
Op 29 juni hoopt de heer Bote Dijkstra van de Kampen 10 zijn verjaardag te mogen vieren, evenals mevrouw Martha Agzibagli-van der Heide van de Dobbe 7 dit ook hoopt te gaan doen op de 29ste juni
Beide jarigen krijgen de felicitaties van de gemeente en hopen dat het een prachtige dag mag worden. Wij wensen hen Gods zegen voor de toekomst toe.

Ziekenhuis
Onlangs is André Miedema opgenomen in het MCL. Zijn toestand is zorgwekkend.
We wensen hem veel kracht en goede moed toe en bovenal Gods liefde.
Het adres van André is:
André Miedema
Afd. A  Kamer 14
MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD  Leeuwarden

Waadwente
Ook voor Tjitske Veendorp die nog in de Waadwente verblijft wensen wij Gods liefde toe!
Voor allen die in zorgelijke situaties zitten of moeilijkheden ondervinden wensen we allen de liefde van onze Heer toe

Kopij
Misschien vindt u het leuk om zelf eens een stukje te schrijven voor de Geandewei.
Dit kan over velerlei dingen gaan, stukjes over de prachtige natuur om ons heen of melding maken over wat iemand voor een ander doet of gedaan heeft. Of iemand in het zonnetje zetten.
Ook een mooie foto van vergezichten, landschappen of dieren zijn van harte welkom!

De volgende Geandewei verschijnt over drie weken op 9 juli
Kopij is van harte welkom en kan aangeleverd worden tot 3 juli bij Gerda Meter, de Buorren 10 of digitaal pgengwierum@geandewei.nl


 

terug
 
 
 
Kerkdienst

Elke zondag, 9.30 uur Kerkdienst in de PKN kerk.
 
BELEIDSPLAN
Beleidsplan Dicht bij het hart

Beleidsplan voor de Dienstenorganisatie
van de Protestantse Kerk in Nederland.

Beleidsplan
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.